Xuska Toddobaadka Naas-nuujinta Somaliland

Su’aalaha iyo Jawaabaha inta badan la iskawaydiiyo Naasnuujinta.
1. Waa maxay macmaha naasnuujinta badhaxtiran (exclusive breastfeeding)?
• Naasnuujinta badhaxtiranahi waa in la siiyo caanaha naaskaoo kaliya ilmaha laga bilaabo marka uu dhasho ilaa 6da-bilood.
• Tani mancnaheedu waxa weeyaan, in lixda – bilood ee ugu horreeya nolosha ilmaha aan la siin wax biyo ah ama dareere kaleba ilaa xaalad caafimaad darteed loogu qoro maahee.
• Naasnaaijntana ay halkeedawaa in lmahayarloogasiisoowadaailaauukagaadho 2 sanno.
2. Goormaayaytahay in ilmahayari helo naaasnuujintauguhoraysa?
• Isla markauudhashoilmuhuwaa in loobilaabaanaasnuujinta, waliba isla saacadauguhorraysa
• Xataadhalmadadhibkabadankadib, waa in ilmahaloobilaabaanaasnuujintaAfartasaacadoodeeuguHorreeya.

3. Waamaxaysabatalixda-biloodeeuguhorreeyanoloshailmahayarloogutalinayonaasnuujintaBadhaxtiran.?
• Naasnuujintabadhax tiran eelixda-biloodeeuguHorreeyanoloshailmahayyariwaxaywaxbadankatartaakabadbaadintailmahacuduradahalis ah oodhimashokeenikaraiyo sida ugufiicanugukorojidhahaaniyomaskaxahaanba.
• Danbarkaoo ah qaybtauguhorreysacaanahanaaskahooyadawaxayilmahayar u tahay sida talaal, waxayilmahayarkadifaacdaacudurada.
• Caanahanaaskuwaacuntadaiyobiyahakaliyaeeilmahayari u baahanyahaylixdabiloodeenoloshauguhorreeya.
• Caanahanaaskuwaxaykailaaliyaanilmahayarinaykudhacaanxanuunada sida shubanka, hargabkaiyoriiraxanyada.

4. Miyaynaanuujintailmuhufaa’iidooyin u leedahaycaafimaadkahooyada?
• Haa, naasnuujintusiyaabobadanoowanaagsanbay u saameeyaancaafimaadkahooyada.
• Midka mida kuwaugumuhiimsanwaxaweeyaaninayhakiso in hooyaduuurdegdegaqaado.
• Dib u dhigistauurkuwaxay si wanaagsan u shaqaysaamarkailmahayariuunaaska u jaqayo si joogto ah oo ah naasnuujintabadhax tiran
• Naasnuujintaoo si degdegaloobilaabaadhalmadakadib, waxa ay hooyadakacaawisaa in uuilmogaleenkusooururoookusoolaabtoqaabkiisiihoreeedhalmadakahor.
• Taniwaxaykacaawisaainuuyaraadodhiigbaxu, dhiigyaraantaiyowalibbedhimashadahooyadakuimankartaxilligadhalmada.
• Naasnuujintuwaxa ay yaraysaakhatarkacaafimaadxumoeekuimankartadumarkamarka ay da’dooduwaynaato.
• Naasnuujintuwaxa ay kacaawisaadumarka in ay yaraysodhibaatooyinka sida lafahaoodaciifaiyokanserka.
La soco CadadkaDanbe …………
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *